Политика на поверителност

Могат да се използват броячи, публикувани на сайта или приложението на сайта анализ на бисквитките на потребителя, за събиране и обработка на статистическа информация относно използването на Сайта, както и за осигуряване на работоспособността на Сайта като цяло, или отделните му функции в частност. Технически параметри на измервателните уреди се определят от Администрацията на сайта и могат да бъдат променяни без предварително Потребителски известия.

Администрацията на сайта назначава лице, отговорно за организирането на обработката лични данни за изпълнение на задълженията, предвидени от Федералния закон „За лични данни“ и приети в съответствие с нормативната уредба действа.

Администрацията на сайта прилага комплекс от правни, организационни и технически мерки за гарантиране на сигурността на личните данни за гарантиране поверителността на личните данни и защитата им от незаконни действия: - установява правилата за достъп до личните данни, обработвани в информационна система на Администрацията на сайта, а също така осигурява регистрация и отчитане на всички действия с тях;

оценява вредата, която може да бъде причинена на субектите на личния живот данни в случай на нарушение на Федералния закон „За личните данни“; - идентифицира заплахи за сигурността на личните данни при обработването им в информационна система на Администрацията на сайта; - прилага организационни и технически мерки и използва предпазни средства информация, необходима за постигане на определеното ниво на сигурност лични данни;

открива факти за неоторизиран достъп до лични данни и предприема мерки за реагиране, включително възстановяване на лични данни, променени или унищожени поради неупълномощени достъп до тях; - оценява ефективността на предприетите мерки за безопасност лични данни преди въвеждане в експлоатация на информационната система Администриране на сайта;

осъществява вътрешен контрол за съответствието на обработката на лични данни с Федералния закон „За личните данни“, приет в съответствие с нормативната уредба актове, изисквания за защита на личните данни, Политика, Регламент и др местни актове, включително контрол върху предприетите мерки за гарантиране сигурността на личните данни и тяхното ниво на защита, когато се обработват в информационна система на Администрацията на сайта.

Администрацията на сайта препоръчва на потребителите редовно да проверяват условията на това споразумение и специалните документи към него за промени и/или допълнения. Продължаването на използването на Сайта и Услугите от Потребителя след въвеждането на промени и/или допълнения означава приемане и съгласие на Потребителя с такива промени и/или допълнения.

В съответствие с условията на това Споразумение, Потребителят приема всички условия на това Споразумение и всички Специални документи към него изцяло, без никакви изключения и ограничения от страна на Потребителя и се задължава да ги спазва или да спре да използва Обслужване. Ако Потребителят не е съгласен с условията на това Споразумение или няма право да сключи споразумение въз основа на тях, Потребителят трябва незабавно да спре всяко използване на Сайта и Услугите.

Жалби, предложения и претенции на физически и юридически лица към Администрацията на сайта във връзка с настоящото споразумение и всички въпроси, свързани с функционирането на сайта, нарушения на правата и интересите на трети лица при използването му, както и за заявки от упълномощени от закона лица могат да се изпращат чрез формата за контакт или на място, където се намира Администрацията.

Администрацията на сайта може да настрои за Потребителите разпространение на информация, свързана с поръчки, графици за работа в офиса, текущи промоции и друга необходима информация. Бюлетинът се осъществява чрез sms, push или e-mail съобщения. Необходимата информация за контакт се предоставя от Потребителя по време на регистрацията.

Сайтът, в допълнение към информационните и рекламни материали, се състои от няколко услуги, всяка от които може да се използва от съответната категория потребители: Онлайн магазинът е услуга на Сайта, предназначена да предоставя услуги за отпечатване на собствени дизайни и/или снимки на Потребители върху готови артикули (от предложените имена), както и продажба на артикули с готов дизайн.

Потребителят се съгласява, че администрацията на сайта по принцип не проверява точността на личната информация на потребителя и не упражнява контрол върху правоспособността и дееспособността на потребителя.

След като предостави информацията, посочена в Споразумението, Потребителят трябва да премине през поредица от процедури за проверка. В случай на правилно последователно изпълнение на всички регистрационни действия на Сайта, се създава лична страница (личен акаунт) на Потребителя. Потребителят има право да регистрира не повече от една лична страница (личен акаунт) на Сайта.